Kleine Kerstgedachte (Short Christmas message) voor 2012


Kerst gedachte voor 2012.


De viering van het Kerstmis is voor mij het feest van het licht.
Al lang voor het ontstaan van het Christendom wordt dit feest gevierd en het heeft dan ook niets te maken met de geboorte van het Christkind. Kerstmis is van oorsprong de viering van de Midwinternacht. Hierbij wordt gevierd dat het donkerste moment van het jaar is bereikt. Het licht keert echter, zoals altijd, weer terug in de dagen die gaan komen. De Midwinterviering eert vol respect het bereiken van het donkerste moment van het jaar: het midden van de wintertijd (zie 1). 


Midwinter is het keerpunt. Vanaf hier gaan we weer richting lente, geboorte van het nieuwe leven en nog verder naar het vieren en beleven van de volle warmte van de lichtrijke zomer.
Het is de viering van de cyclus van het leven.
Het is de louteringsweg zoals Dante die al in de 14 e eeuw beschreef in zijn boek ‘De goddelijke komedie’ en symbolisch wordt ervaren tijdens het doorlopen van een labyrint.
In het leven van ieder mens zijn de donkere momenten vol twijfel en verdriet net zo aanwezig en van betekenis als de momenten van zekerheid en vreugde. De natuur laat zien dat uit de donkere dagen telkens weer tijden van licht voortkomen, vol nieuwe kansen om te groeien en te genieten van wat het leven aan mogelijkheden te bieden heeft. Het is aan ons om die momenten te herkennen en het lot in eigen hand te nemen.
Al lang voor de geboorte van Jezus vierden onze voorouders de Kelten en de Germanen dit belangrijke proces van het leven. Zij zagen dat hun levenscyclus onlosmakelijk verbonden is met de cyclus van de natuur: Moeder Aarde. De natuur laat ons zien hoe we als mens ook een cyclus doorlopen. Onze voorouders waren diep verbonden met de natuur en dat bracht rust en duidelijkheid.

De opkomst van het Christendom, ruim 2000 jaar geleden, heeft deze relatie ernstig verstoort. De herinnering aan de tijd daarvoor is gelukkig bewaard gebleven door de vele traditionele verhalen (mythen en sagen), maar ook door modernere verhalen en kunstwerken (Leonardo da Vinci, Rembrandt, Graalverhalen ed). In de geschiedenis zoals wij die geleerd hebben worden onze voorouders Heidens en Ketters genoemd, maar hun levenswijze kan ons juist tot voorbeeld dienen. Diep binnen in ons her-kennen we deze band met het verre verleden en de natuur nog steeds.

In deze nieuwe tijd wordt het duidelijk dat er een noodzaak is om die band met onze voorouders en de natuur te herstellen door deze te her-inneren. Los komen van 2000 jaar geschiedenis houd echter niet in dat we ‘goddeloos’ moeten worden. In de gemeenschap waarin we leven (gezin, vrienden en buurtbewoners) herbeleven we de krachtige energie van het samen-leven met de omgeving waarin je opgegroeid bent en waar je een natuurlijke band mee hebt. Dat is de basis om te groeien en waar je op terug kunt vallen.

Onze onmetelijke verstoring van de natuur (olievervuiling, houtkap, overbevolking, industrialisatie) maakt dat de cyclus ernstig verstoort is geraakt en ons klimaat wezenlijk veranderd. Daarmee laat Moeder Aarde merken dat ze dit niet langer accepteert en de vervuiling op haar eigen manier tegen gaat en uiteindelijk zal herstellen. De levende wezens op Aarde, met de mens voorop, zullen daardoor steeds dieper in de problemen raken. Pas als de mensheid laat merken dat ze de natuur lief heeft en Moeder Aarde weer met respect gaat behandelen zal deze herstelcyclus van de natuur tot stilstand komen. Zelfs onze koningin laat dat weten in de zojuist door haar uitgesproken kerstboodschap voor 2012 (zie 2).


Onze wereldleiders (politiek en religieus) leiden ons niet op de goede weg. Het is echter in eerste instantie ook aan onszelf, als individu, om die verandering mogelijk te maken. Niet door geld te storten, maar door te geloven in je eigen belangrijke rol in je eigen omgeving. Daar geef je het voorbeeld en laat je weten dat je alleen nog maar goed wilt doen voor de natuur en de mensen om je heen. Alleen een eigen continue bijdrage aan een betere wereld kan er voor zorgen dat de wereld, ook voor onze kinderen en kleinkinderen, leefbaar blijft. Daardoor geven we samen een duidelijk signaal aan onze leiders dat we die verandering werkelijk wensen en er moeite voor willen doen.


Rust en regelmaat zijn belangrijk en keren terug als we de band met de cyclus van de natuur herstellen.

Dat is mijn kerstgedachte en mijn grootste wens voor 2012.

Laten we deze belofte naar de toekomst echt waar gaan maken in 2012

Een belangrijk en hoopvol jaar. Het begin van het herstel van de cyclus, zoals aangegeven door vele volkeren zoals de Maya’s, de Hopi, de Sioux, de Zulu en de Tibetanen.

(1) = Dit is ook altijd het begin geweest van de cyclus van het nieuwe jaar. Pas in de Romeinse tijd is door het instellen van een kalender en een indeling in vaste maanden deze band met de natuur losgelaten. Voor die tijd oriënteerde alle volken over de gehele wereld zich alleen op de cyclus en de stand van de zon, de maan en de sterren. En hier zit een natuurlijke herkenning in die we niet meer toepassen met onze vaste kalender. Onze beleving van tijd is hierdoor wezenlijk veranderd, wat mede een oorzaak is dat we onze band met de natuur niet meer kennen.

(2) = Koningin Beatrix maakt zich zorgen over het beheer van de aarde en de verdeling van de welvaart. "Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen en wat zij ons geeft, wordt slecht verdeeld.''
De vorstin zei dat zondag in haar kersttoespraak. "De Aarde die het leven voedt, maar niet voor zichzelf kan spreken, moet een stem krijgen. In alle kleine en grote beslissingen zal die moeten doorklinken", zei Beatrix.
"Ook het leven van wie na ons komen, staat op het spel", zo zei ze. De koningin citeerde Mahatma Gandhi, die zei: "De Aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders begeerte".
Zelfzucht en de hang naar overdaad maken blind voor schade aan onze natuurlijke omgeving en ondermijnen gemeenschapszin, zei Beatrix. "Zicht op de eindigheid van wat de Aarde ons kan geven en op de houdbaarheid van de samenleving raakt zoek".
Ondanks de crisis moet de kwaliteit van de toekomst meetellen bij besluiten, vindt het staatshoofd.
Mensen moeten niet alleen gericht zijn op eigen gewin, vindt de koningin. "Geldzucht en zich verrijken vervormen het doel van de economie.''
Beatrix noemt het wel bemoedigend dat er al vele initiatieven zijn om bewust om te gaan met de Aarde, zoals zuinig gebruik van energie en water en ondernemers die zich richten op een meer verantwoorde productie. Ze vindt echter dat deze ondergesneeuwd raken door de focus op economische groei. "Al die hoopgevende aanzetten tot verandering vanuit de maatschappij krijgen in het nieuws minder aandacht dan de zorgen om geld en goed.'' Koningin Beatrix prees de vaak kleine initiatieven om energie te besparen en om duurzaam te produceren en te consumeren. Ze noemde het positief dat het vaak jongeren zijn met zulke initiatieven.
De vorstin roept mensen op zich in te zetten voor de natuur en de leefomgeving. "Overal nemen mensen nu reeds eigen initiatieven tot een meer bewuste manier van leven. Dat biedt hoop op een nieuw toekomstperspectief. Het zijn juist de jongeren die ons vandaag daartoe aansporen.''
Beatrix: "Als schepselen begiftigd met verstand en geweten mag van ons worden gevraagd dat we dit vertalen in dagelijkse zorg voor de Aarde en inzet voor een rechtvaardige samenleving.''


2012-08: naar aanleiding van een reactie heb ik opgezocht in hoeverre koningin Beatrix zelf aandeelhouder zou kunnen zijn bij Shell, een oliemaatschappij die toch zonder twijfel gericht is op het maken van alleen maar eigen gewin en ook een van de grootste vervuilers van onze Aarde is. 
Dit heb ik gevonden; 

1. Aandeelhouderschap Nederlands Koninklijk huis

Lange tijd is aangenomen dat het Nederlands Koninklijk huis een grote aandeelhouder was van Koninklijke Olie. De Oranjes zouden met een belang van meer dan 5 procent een miljardenfortuin hebben. In de jaren negentig werden aandeelhouders met een belang van meer dan vijf procent in een onderneming verplicht zich te melden. Omdat niemand van het huis van Oranje zich heeft gemeld, lijkt het dat ze minder dan vijf procent hebben. Maar het aandelenbezit kan ook verspreid zijn en niet bij één persoon rusten.2. Royal Dutch Shell en geld 

Informatie over RoyalDutch/Shell is moeilijker te verkrijgen. 60% is in handen van Royal Dutch Petroleum of Holland en 40% is in handen van Shell Trading & Transport uit Engeland. RD/S heeft slechts 14.000 aandeelhouders en een paar directeuren. Men is het erover eens dat het bedrijf waarschijnlijk voornamelijk in handen is van de families Rothschild, Oppenheimer, Nobel, Samuel en het Britse House of Windsor en het Hollandse Huis van Oranje.
Koningin Beatrix en Lord Victor Rothschild zijn de twee grootste aandeelhouders van RoyalDutch/Shell.

Terwijl iedereen moet dokken voor hoge benzineprijzen laat de directie van Exxon Mobil weten dat de winst dit kwartaal (2012) met 60% is toegenomen tot 10 miljard dollar. Royal Dutch Shell heeft te kennen gegeven dat de winst dit kwartaal met 30% is toegenomen. 


3. Koningin Juliana en de gnostiek

Er is echter informatie die wél pleit voor betrokkenheid van het koninklijk huis bij ontwikkelingen die mensen aanzetten tot vrijdenken. Koningin Juliana heeft er persoonlijk voor gezorgd dat de gnostische geschriften van Nag-Hammadi gered zijn en later zelfs in het Nederlands zijn vertaalt door prof Quispel.
Bijzonder is het verhaal over koningin Juliana, bij wie Quispel vaak te gast was, op Soestdijk en op het Loo. Juliana was bijzonder geïnteresseerd in esoterie en gnostisch christendom, en wilde Quispel graag van dienst zijn, toen hij in 1955 toegang wilde krijgen tot de Nag Hammadi-geschriften in Egypte. Haar minister van Buitenlandse Zaken, Beijen, moest een goed woordje voor hem doen bij de Egyptische autoriteiten. Dat gebeurde, en het was Quispels overtuiging dat, als Juliana er niet was geweest, de Nag Hammadi-codices, inclusief het Thomasevangelie - het beroemdste van deze geschriften - 'nu nog in die koffer lagen in het Koptisch Museum in Cairo', en inmiddels waarschijnlijk door de insecten waren opgevreten.
Quispel was een krachtige persoonlijkheid, die het zware geschut niet uit de weg ging in zijn meningsverschillen met collega-onderzoekers. Hij vond ze kortzichtig en beperkt in hun visie. In 2003 nog haalde hij snuivend van - inmiddels toch wat gematigde - verontwaardiging herinneringen op aan de jaren vijftig, toen hij samen met de nieuwtestamenticus Van Unnik het uit Nag Hammadi afkomstige gnostische 'Evangelie der Waarheid' had ontcijferd. "Met tegenwerking van heel Nederland, kun je wel zeggen, is dat evangelie vanuit Utrecht over de hele wereld bekend geworden. En in Trouw noemde toentertijd een theoloog het Thomasevangelie 'gebazel van Jezuologen!'"

Reacties

  1. En ik die dacht dat de Oranjes een van de grotere aandeelhouders in een oliemaatschappij waren....en dan komen leuteren over het verstandig gebruik van energie?
    Bron ; http://nl.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Luisteren

Cherokee wijsheid (Indian wisdom) - Twee wolven (two wolves)

Triskele - Triskelion - Magisch symbool